Szukaj

  Wyniki wyszukiwania

  Zamknij

  Regulamin akcji „Produkt dla specjalisty”
   

  I. Postanowienia ogólne

  1.   Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji „produkt dla specjalisty” – kierowanego do specjalistów ochrony zdrowia, którzy zapisali się poprzez stronę www.pharmanord.pl/produktdlaspecjalisty 
  2. Organizatorem akcji jest Pharma Nord spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwoleńska 24C; 04-761 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000087546, przez Sąd Rejonowy dla Miast Stołecznego Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8221969695, kapitał zakładowy: 50 000,00zł, 
  3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników akcji w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.pharmanord.pl/produktdlaspecjalisty 
  4. Zgłoszenie udziału w akcji oznacza, iż Uczestnik akcji zapoznał się z treścią Regulaminu akcji i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

  II. Czas trwania akcji

  1. Akcja trwa od 01.04.2021 do 31.12.2021 lub do wyczerpania produktów.

  III. Uczestnictwo w promocji

  1.   W akcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
   a) będące specjalistą ochrony zdrowia
   b) zamieszkującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Warunkiem udziału w akcji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez rejestrację na stronie www.pharmanor.pl/produktdlaspecjalisty 
    

  IV. Zasady akcji

  1.   Każdy uczestnik (specjalista)  może otrzymać tylko jeden produkt, a jeden adres może być zarejestrowany tylko jeden raz. 
  2.  Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, wartości i innych właściwości   darmowego produktu są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany produktu na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. 
  3. Wysyłkę produktu Bio-Selen+Cynk 30 tabletek realizujemy za pośrednictwem Przedstawiciela firmy Pharma Nord.

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. 
  2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do akcji oznacza zgodę Uczestnika akcji na przetwarzanie danych osobowych dla celów akcji oraz w celu przesyłania informacji handlowych i promocyjnych firmy. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania akcji jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w akcji.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia akcji, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
  6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z promocji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.