Szukaj

  Wyniki wyszukiwania

  Zamknij

  Regulamin akcji „Produkt dla specjalisty”
   

  I. Postanowienia ogólne

  1.   Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji „produkt dla specjalisty” – kierowanego do specjalistów ochrony zdrowia, którzy zapisali się poprzez stronę www.pharmanord.pl/produktdlaspecjalisty 
  2. Organizatorem akcji jest Pharma Nord spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwoleńska 24C; 04-761 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000087546, przez Sąd Rejonowy dla Miast Stołecznego Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8221969695, kapitał zakładowy: 50 000,00zł, 
  3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników akcji w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.pharmanord.pl/produktdlaspecjalisty 
  4. Zgłoszenie udziału w akcji oznacza, iż Uczestnik akcji zapoznał się z treścią Regulaminu akcji i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

  II. Czas trwania akcji

  1. Akcja trwa od 01.04.2021 do 31.12.2024 lub do wyczerpania produktów.

  III. Uczestnictwo w promocji

  1.   W akcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
   a) będące specjalistą ochrony zdrowia
   b) zamieszkującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Warunkiem udziału w akcji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez rejestrację na stronie www.pharmanor.pl/produktdlaspecjalisty 
    

  IV. Zasady akcji

  1.   Każdy uczestnik (specjalista)  może otrzymać tylko jeden produkt, a jeden adres może być zarejestrowany tylko jeden raz. 
  2.  Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, wartości i innych właściwości   darmowego produktu są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany produktu na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. 

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. 
  2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do akcji oznacza zgodę Uczestnika akcji na przetwarzanie danych osobowych dla celów akcji oraz w celu przesyłania informacji handlowych i promocyjnych firmy. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania akcji jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w akcji.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia akcji, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
  6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z promocji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.