Szukaj

  Wyniki wyszukiwania

  Zamknij

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji „Kwestionariusz” – kierowanego do klientów, którzy zakupili produkt z kuponem od firmy Pharma Nord sp. z o.o.
  2. Organizatorem akcji jest Pharma Nord spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwoleńska 24c; 04-761 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000087546, przez Sąd Rejonowy dla Miast Stołecznego Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8221969695, kapitał zakładowy: 50 000,00zł,
  3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników akcji w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.pharmanord.pl/wygrana
  4. Zgłoszenie udziału w programie oznacza, iż Uczestnik programu zapoznał się z treścią Regulaminu akcji i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.


  II. Czas trwania akcji

  Akcja trwa od 01.01.2018 do odwołania przez organizatora.


  III. Uczestnictwo w akcja

  1. W akcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
   a)    zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
   b)    nie będące osobą ubezwłasnowolnioną
  2. Warunkiem udziału w akcji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie  rejestracji na stronie www.pharmanord.pl/wygrana, lub poprzez podpisanie takowej zgody na odesłanym do Organizatora kwestionariuszu.


  IV. Zasady programu

  1. W wybranych opakowaniach produktów znajduje się kwestionariusz dla Klienta.
  2. Aby wziąć udział w akcji należy wypełnić kwestionariusz na stronie www.pharmanord.pl/wygrana lub odesłać wypełniony oryginalny kwestionariusz.
  3. Uczestnik akcji może wziąć udział w konkursie tylko raz w miesiącu.
  4. Wśród uczestników, którzy nadesłali bądź zarejestrowali prawidłowo wypełniony kwestionariusz wraz z odpowiedziami na wszystkie pytania zostanie wytypowany raz w miesiącu jeden zwycięzca.
  5. Wyłonienie zwycięzcy odbywa się w siedzibie organizatora w piątym dniu roboczym miesiąca następującym po miesiącu w którym wpłynęły zgłoszenia. Za datę zgłoszenia przyjmuje się dzień wpłynięcia zgłoszenia do organizatora.
  6. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.pharmanord.pl/wygrana, a zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej bezpośrednio przez e-mail.
  7. Wygraną w akcji jest 1200 punktów, które można wykorzystać/zamienić na produkty Pharma Nord w PointShopie.
  8. Aby wymienić punkty należy stworzyć swój indywidualny profil na stronie www.pharmanord.pl/pointshop, dzięki któremu będzie możliwe zbieranie punktów oraz ich wymiana na produkty Pharma Nord.
  9. Wygrane punkty należy zarejestrować prawidłowo na swoim indywidualnym profilu na stronie www.pharmanord.pl/pointshop. Punkty będą sumowane na koncie uczestnika.
  10. Uczestnik będzie miał możliwość wymiany punktów na wybrany przez siebie darmowy produkt o ile pozwoli na to suma punktów znajdująca się na koncie uczestnika. Ilość punktów potrzebna do wymiany na produkt jest widoczna przy każdym produkcie na stronie www.pharmanord.pl/pointshop/produkty .
  11. Twoje punkty są ważne przez 2 lata od momentu ich zarejestrowana. Pamiętaj, aby wykorzystać je w odpowiednim czasie. Przypomnimy ci o tym na trzy miesiące przed wygaśnięciem ich ważności. Jeżeli będziesz wymieniał swoje punkty, w pierwszej kolejności zostaną zużyte te najstarsze.
  12. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, wartości i innych właściwości   darmowego produktu są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany produktu na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
  13. Darmowe produkty wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator akcji nie wyraża zgody na przesyłanie produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
  14. Wybrany produkt zostanie wysłany przesyłką pocztową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika programu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika programu danych, skutkuje utratą darmowego produktu, który przechodzi do dyspozycji Organizatora.
  15. Koszt wysyłki darmowego produktu/produktów pokrywa Organizator. Oznacza to, że wysyłka produktu dla Uczestnika programu jest bezpłatna.


  VI. Postanowienia końcowe

  1. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
  2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do program oznacza zgodę Uczestnika programu na przetwarzanie danych osobowych dla celów akcji oraz w celu przesyłania informacji handlowych i promocyjnych firmy. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania akcji jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie..
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia programu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
  5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z programu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.