Szukaj

  Wyniki wyszukiwania

  Zamknij

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „produkt miesiąca” – kierowanego do klientów, którzy zarejestrowali się za pośrednictwem strony www.pharmanord.pl oraz odpowiedzieli prawidłowo na pytanie Pharma Nord sp. z o.o.
  2. Organizatorem konkursu jest Pharma Nord spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwoleńska 24C; 04-761 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000087546, przez Sąd Rejonowy dla Miast Stołecznego Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8221969695, kapitał zakładowy: 50 000,00zł,
  3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.pharmanord.pl.
  4. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik akcji zapoznał się z treścią Regulaminu konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.


  II. Czas trwania konkursu
  Konkurs trwa od 01.01.2020 do 31.12.2020

  III. Uczestnictwo w konkursie
  W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:

  a)    zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  b)    nie będące osobą ubezwłasnowolnioną

  Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez rejestrację na stronie www.pharmanor.pl oraz prawidłowa odpowiedź na pytanie.

  IV. Zasady konkursu

  1. Każda pierwsza osoba, każda setna osoba i każda dwusetna osoba, która w danym dniu za pośrednictwem strony www.pharmanord.pl odpowie prawidłowo na pytanie oraz prawidłowo zarejestruje swoje dane otrzyma gratis wybrany przez organizatora konkursu produkt. W przypadku braku dwusetnej osoby produkt otrzymuje osoba ostatnia, a w przypadku braku dwusetnej i setnej dwie ostatnie.
  2. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jeden produkt, a jeden adres może być zarejestrowany tylko jeden raz. Ponowne rejestracje będą odrzucane.
  3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, wartości i innych właściwości darmowego produktu są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany produktu na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
  4. Darmowe produkty wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Wybrany produkt zostanie wysłany przesyłką pocztową rejestrowaną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika konkursu danych, skutkuje przepadkiem darmowego produktu, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.


  VI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
  2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do akcji oznacza zgodę Uczestnika akcji na przetwarzanie danych osobowych dla celów akcji oraz w celu przesyłania informacji handlowych i promocyjnych firmy. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia konkursu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
  6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.