Szukaj

  Wyniki wyszukiwania

  Zamknij

  Regulamin akcji „Test wiedzy o suplementach Pharma Nord”

  I. Postanowienia ogólne
  1.    Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji „Test wiedzy o suplementach Pharma Nord” – kierowanego do pracowników aptek i sklepów zielarsko-medycznych.
  2.    Organizatorem akcji jest Pharma Nord spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwoleńska 24C; 04-761 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000087546, przez Sąd Rejonowy dla Miast Stołecznego Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8221969695, kapitał zakładowy: 50 000,00zł,
  3.    Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników akcji w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.pharmanord.pl/konkurs/Q10, oraz www.pharmanord.pl/konkurs/selen
  4.    Zgłoszenie udziału w akcji oznacza, iż Uczestnik akcji zapoznał się z treścią Regulaminu akcji i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

  II. Czas trwania akcji
  Akcja trwa od 01.03.2018 do 25.11.2018

  III. Uczestnictwo w konkursie
  1.    W akcji mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
  a)    zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  b)    nie będące osobą ubezwłasnowolnioną
  c)       są pracownikami aptek, sklepów zielarsko-medycznych
  2.    Warunkiem udziału w akcji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie wypełnionego formularza lub rejestrację na stronie www.pharmanord.pl/konkurs/Q10, lub  www.pharmanord.pl/konkurs/selen.

  IV. Zasady akcji

  1.    Uczestnikiem akcji jest każda osoba, która przekaże prawidłowo wypełniony formularz pracownikowi Pharma Nord bądź wyśle go na adres: Pharma Nord Sp. z o. o ul. Zwoleńska 24c, 04-761 Warszawa z dopiskiem „Konkurs” bądź zarejestruje się na stronie www.pharmanord.pl/konkurs/Q10 lub www.pharmanord.pl/konkurs/selen Formularze z błędnie zaznaczonymi odpowiedziami będą odrzucane.
  2.    Każdy Uczestnik, który prześle prawidłowo wypełniony formularz weźmie udział w losowaniu nagrody głównej zwanej dalej Nagroda 1, jednej z 10 nagród dodatkowych zwanej Nagroda 2 oraz jednej z 50 nagród zwanej Nagroda 3.
  3.    Przedmiotem nagrody głównej jest: Nagroda 1 o wartości 1110 zł na którą składa się : karta podarunkowa Sodexo o wartości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) z możliwością wypłaty gotówki oraz należny podatek.
  4.    Przedmiotem nagrody dodatkowej jest: Nagroda 2 – bransoletka firmy By Dziubeka o wartości nie przekraczającej 100 zł oraz Nagroda 3 – zestaw 5 produktów Pharma Nord wybranych przez organizatora.
  5.    Zdobywcy nagród 1, 2 i 3 będą wyłonieni w drodze losowania cyklicznie wg poniższych terminów:
  a)    Zgłoszenia przekazane w terminie od 01.03.2018 do 20.07.2018, losowanie odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018 o godzinie 11:00 w siedzibie Pharma Nord Sp. z o.o.
  b)    Zgłoszenia przekazane w terminie od 21.07.2018 do 25.11.2017, losowanie odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 o godzinie 11:00 w siedzibie Pharma Nord Sp. z o.o.

  6.    Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu nagród 1, 2 i 3.
  7.    Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, wartości i innych właściwości   nagrody są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
  8.    Nagrody 1, 2 i 3 wysyłane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator akcji nie wyraża zgody na wysyłkę poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
  9.    Nagroda zostanie wysłana przesyłką pocztową rejestrowaną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika akcji błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika akcji danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
  VI. Postanowienia końcowe
  1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
  2.    Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
  3.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do akcji oznacza zgodę Uczestnika akcji na przetwarzanie danych osobowych dla celów akcji oraz w celu przesyłania informacji handlowych i promocyjnych firmy. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania akcji jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w akcji.
  4.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5.    Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia konkursu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
  6.    Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.