Szukaj

  Wyniki wyszukiwania

  Zamknij

  Regulamin akcji „Wypróbuj bezpłatny produkt”
   

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji „wypróbuj bezpłatny produkt” – kierowanego do klientów, którzy zakupili produkt z kuponem od firmy Pharma Nord sp. z o.o.
  2. Organizatorem akcji jest Pharma Nord spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwoleńska 24C; 04-761 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000087546, przez Sąd Rejonowy dla Miast Stołecznego Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8221969695, kapitał zakładowy: 50 000,00zł,
  3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników akcji w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.pharmanord.pl.
  4. Zgłoszenie udziału w akcji oznacza, iż Uczestnik akcji zapoznał się z treścią Regulaminu akcji i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

  II. Czas trwania akcji

  Akcja trwa od 01.01.2013 do 31.12.2018 lub do wyczerpania kuponów.

  III. Uczestnictwo w konkursie

  1. W akcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:

  a)    zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  b)    nie będące osobą ubezwłasnowolnioną

  1. Warunkiem udziału w akcji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie wypełnionego kuponu lub rejestrację na stronie www.pharmanor.pl/za-darmo.

   

  IV. Zasady akcji

  1. Każda osoba, która prześle prawidłowo wypełniony kupon, bądź prawidłowo zarejestruje się na wskazanej w akcji stronie www otrzyma wybrany przez siebie produkt gratis.
  2. Jeżeli osoba, która przesłała kupon nie zaznaczyła wybranego produktu, otrzyma produkt wybrany losowo.
  3. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jeden produkt, a jeden adres może być zarejestrowany tylko jeden raz. Ponowne rejestracje czy wysyłanie kuponu na adres zarejestrowany w bazie będą odrzucane.
  4.  Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, wartości i innych właściwości   darmowego produktu są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany produktu na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
  5. Darmowe produkty wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator akcji nie wyraża zgody na przesyłanie produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Wybrany produkt zostanie wysłany przesyłką pocztową nierejestrowaną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika akcji błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika akcji danych, skutkuje przepadkiem darmowego produktu, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
    

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
  2. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do akcji oznacza zgodę Uczestnika akcji na przetwarzanie danych osobowych dla celów akcji oraz w celu przesyłania informacji handlowych i promocyjnych firmy. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania akcji jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w akcji.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia akcji, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
  6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.