Szukaj

  Wyniki wyszukiwania

  Zamknij

  Warunki dla Programu Lojalnościowego Pharma Nord


  Koszty i dostawa

  Wysyłka produktów wymienionych za punkty jest bezpłatna.

  Produkty wysyłamy tylko na terenie Polski. Nie wysyłamy produktów za granicę.

  Zamówienia

  Darmowy produkt można zamówić po zebraniu określonej liczby punktów i
  zarejestrowaniu ich na swoim profilu.

  Czytaj więcej o tym, jak zbierać punkty tutaj

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania,prosimy o kontakt:

  Zapraszamy od pon.-pt. w godz. 8:00-16:00
  tel: 22 615 27 22

  Zwroty

  Nie można zwrócić produktów otrzymanych w ramach programu lojalnościowego.

  Polityka Cookie

  Po złożeniu zamówienia przez sklep Pharma Nord należy skonfigurować swój profil poprzez rejestrację swojego imienia i nazwiska, adresu, numer telefonu i adresu e-mail.
  Ta informacja jest niezbędna w celu przetworzenia zamówienia.
  Wszystkie zapisane informacje są przetwarzane zgodnie z prawem, które oznacza że Państwa dane osobowe nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Po zarejestrowaniu zawsze masz możliwość wglądu do swoich danych.

  Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu kodów zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby kodów zarejestrowanych w czasie trwania programu lojalnościowego.

  PointShop jest zarezerwowany dla klientów prywatnych, którzy zbierają punkty w wyniku zakupu produktów Pharma Nord na własny użytek.
  Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówień w PointShopie, w przypadku podejrzenia o nadużycie. W sytuacjach budzących wątpliwości będziemy się  kontaktować z klientem.

  Ważne: W opakowaniach produktów wymienionych za punkty w programie lojalnościowym PointShop nie ma kart zawierających punkty. Karty punktowe znajdują się tylko w opakowaniach zakupionych.

  Regulamin programu lojalnościowego PointShop

  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym PointShop – kierowanego do klientów, którzy zakupili produkt z kuponem od firmy Pharma Nord sp. z o.o.
  2. Organizatorem akcji jest Pharma Nord spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwoleńska 24c; 04-761 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000087546, przez Sąd Rejonowy dla Miast Stołecznego Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8221969695, kapitał zakładowy: 50 000,00zł,
  3.  Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników akcji w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.pharmanord.pl/pointshop
  4. Zgłoszenie udziału w programie oznacza, iż Uczestnik programu zapoznał się z treścią Regulaminu programu i przedmiotowy Regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

   

  II. Czas trwania programu

  Program trwa od 01.01.2018 do odwołania przez organizatora.

  III. Uczestnictwo w programie

  1. W programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące warunki:
               a)    zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
               b)    nie będące osobą ubezwłasnowolnioną
  2. Warunkiem udziału w programie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie  rejestracji na stronie www.pharmanor.pl/pointshop
    

  IV. Zasady programu

  1.  W zakupionych opakowaniach produktów znajduje się kupon promocyjny z przyznaną ilością punktów. Jednorazowo 10, 20, 30 lub 50 punktów.
  2. W opakowaniach produktów wymienionych za punkty w programie lojalnościowym PointShop nie ma kart zawierających punkty. Karty punktowe znajdują się tylko w opakowaniach zakupionych pełnopłatnych.
  3. Aby wziąć udział w programie należy stworzyć swój indywidualny profil na stronie www.pharmanord.pl/pointshop, dzięki któremu będzie możliwe zbieranie punktów oraz ich wymiana na produkty Pharma Nord.
  4. Każdy kupon należy zarejestrować prawidłowo na swoim indywidualnym profilu na stronie www.pharmanord.pl/pointshop. Punkty będą sumowane na koncie uczestnika.
  5. Uczestnik będzie miał możliwość wymiany punktów na wybrany przez siebie darmowy produkt o ile pozwoli na to suma punktów znajdująca się na koncie uczestnika. Ilość punktów potrzebna do wymiany na produkt jest widoczna przy każdym produkcie na stronie www.pharmanord.pl/pointshop/produkty .
  6. Twoje punkty są ważne przez 2 lata od momentu ich zarejestrowana. Pamiętaj, aby wykorzystać je w odpowiednim czasie. Przypomnimy ci o tym na trzy miesiące przed wygaśnięciem ich ważności. Jeżeli będziesz wymieniał swoje punkty, w pierwszej kolejności zostaną zużyte te najstarsze.
  7. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, wartości i innych właściwości   darmowego produktu są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany produktu na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
  8. Darmowe produkty wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator akcji nie wyraża zgody na przesyłanie produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
  9. Wybrany produkt zostanie wysłany przesyłką pocztową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika programu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika programu danych, skutkuje utratą darmowego produktu, który przechodzi do dyspozycji Organizatora.
  10. Koszt wysyłki darmowego produktu/produktów pokrywa Organizator. Oznacza to, że wysyłka produktu dla Uczestnika programu jest bezpłatna.
  11. PointShop jest zarezerwowany dla klientów prywatnych, którzy zbierają punkty w wyniku zakupu produktów Pharma Nord na własny użytek.
  12. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówień w PointShopie, w przypadku podejrzenia o nadużycie. W sytuacjach budzących wątpliwości będziemy się  kontaktować z klientem.
  13.  Jedna osoba nie może zarejestrować więcej niż 20 kart w miesiącu.
    

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.
  2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do program oznacza zgodę Uczestnika programu na przetwarzanie danych osobowych dla celów akcji oraz w celu przesyłania informacji handlowych i promocyjnych firmy. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania akcji jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia programu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny.
  5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z programu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.